مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد رضا
نام خانوادگی:خاکی قراملکی
پست الکترونیک:khaki-k2000@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام

زندگی نامه

اینجانب محمدرضا خاکی قراملکی با ورود به حوزه علمیه قم مطالعات و تحصیلات خود را در دروس حوزوی و مباحث آزاد آغاز کردم. پس از طی مدتی از تحصیلات و مطالعات اولین بار در سال 1374 دست به قلم شدم هر چند آنها را به چاپ نرساندم اما با ادامه مطالعه و تحقیق همراه با دروس حوزوی اولین مقاله علمی خود در سال 1381 با عنوان تحلیل مفهومی ایدئولوژی به چاپ رساندم. بنده از سال 1373 به مطالعه مباحث اجتماعی به ویژه مباحث سنت و تجدد و غرب شناسی علاقمند شدم مطالعه و تحقیقات قابل توجهی در این حوزه انجام دادم که توانستم در این حوزه به ارائه مقالات و تدوین کتاب نائل آیم. از سوی دیگر بنده در کنار مطالعات آزاد در رشته تخصصی کلام در سال 1379 وارد مؤسسه تخصصی کلام شده در سطح کارشناسی ارشد سه سال به طور مرتب مشغول تحصیل در آن نهاد شدم. و در سال 1381 فارغ التحصیل شده و پایان نامه آن را با عنوان تحلیل  هویت علم دین و علم مدرن در حال تکمیل است. در کنار اشتغال به تحصیل در مؤسسه مذکور توانستم در نهاد علمی یعنی دفتر فرهنگستان علوم با برخی از مباحث جدید این نهاد آشنایی پیدا کنم.اینک مشغول تحقیق و پژوهش در حوزه دین شناسی، غرب شناسی و مباحث علم و دین و معرفت شناسی و فلسفه و مبحث علم دین هستم.