سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر فرهنگستان علوم اسلامی 
محقق گروه پژوهشی فلسفه 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر فرهنگستان علوم اسلامی 
محقق گروه پژوهشی کلام 
1384/01/01 
 
علمی پژوهشی